నవలలు

Posted by నవజీవన్నాకు నచ్చిన తెలుగు నవలలు 2 comments:

  1. Padmarpita said...

    ఓహో.....నాకు నచ్చినవే మీకూ ఇష్టమన్నమాట:-)

  2. నవజీవన్ said...

    ధన్యవాదాలు పద్మర్పిత గారు ..

Post a Comment