సినిమాలు

Posted by నవజీవన్

నాకు నచ్చిన టాప్ టెన్ తెలుగు సినిమాలు 

2 comments:

  1. Pluto said...

    Almost my favourite list. Only the last two films I have not seen. Geetanjali, Swayamkrishi, Pelli Pustakam, Gamyam all are such all time classics.

  2. నవజీవన్ said...

    Thanks Mr.Pluto

Post a Comment